Beskrivelse av testene

TRIBUS 1 og 2 er norskutviklede tester for kartlegging av språkforståelse hos 4-åringer. 

Testene er utviklet fordi vi har sett behovet for å gi barna hjelp så tidlig som mulig, og sette inn gode tiltak frem mot skolestart. 

I mange tilfeller er det helt nødvendig å kartlegge barns språkutvikling. En slik kartlegging må bestå av mange ulike innfallsvinkler, blant annet bruk av normerte tester. Språkforståelse er en viktig del av språkutredningen og lar seg vanskelig observere. For å få sikker informasjon om hva barnet forstår eller ikke forstår, kan resultater fra TRIBUS-testene bidra med viktig informasjon. 

TRIBUS 1 og 2 er utviklet for å kartlegge barns forståelse av det norske språket. Begge testene bygger på kunnskap om typisk språkutvikling hos barn. TRIBUS 1 kartlegger forståelse av enkeltord, mens TRIBUS 2 kartlegger forståelse av setninger. Testene administreres individuelt. Testleder leser opp et ord eller en setning, og barnet skal peke på/ velge ut bildet som passer med det som leses opp. Barnets resultat sammenlignes med innsamlede normer fra barn i samme aldersgruppe med typisk språkutvikling. Per dags dato foreligger normer for aldersgruppen 4:0 – 4:11 år. 

TRIBUS 1 tester barns forståelse av totalt 126 enkeltord innenfor hovedkategoriene substantiv, verb, adjektiv, sammensatte ord og overbegreper. TRIBUS 1 er bygget opp slik at barn med språkutfordringer skal ha mulighet til å mestre flere av oppgavene. Da får man informasjon om hvilke ord barnet faktisk mestrer, og ikke bare hvilke de ikke mestrer.

TRIBUS 2 har til hensikt å kartlegge barns forståelse av innholdet i ulike setninger. TRIBUS 2 består av totalt 60 setninger som er delt inn i følgende 8 kategorier: grunnpakke, setninger med enkle variabler, setninger med flere variabler, setninger med preposisjoner, setninger med verbfraser, nektende setninger, ulogiske setninger og passive setninger. 

Testene er tenkt brukt i tilfeller der man ønsker mer informasjon om et barns forståelse av det norske språket. De vil også gi nyttig informasjon i arbeidet med å utarbeide effektive tiltak for barnet der man finner behov for dette. 

Like viktig som god kvalitet på en språktest er god kompetanse hos testlederen.

En må være seg bevisst på at det følger med et ansvar ved bruk av kartleggingsverktøy. En testleder må ha kompetanse knyttet til kartlegging av barn generelt, kunnskap om barns språkutvikling, samt nødvendig kompetanse til å vurdere resultatene og utarbeide nødvendige tiltak. 

Anbefalt bakgrunn for bruk av TRIBUS

Anbefalt bakgrunn for bruk av TRIBUS er logoped, masterprogrammet i spesialpedagogikk, masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk psykologisk rådgivning, pedagogisk personale (barnehagelærer/lærer) med videreutdanning i spesialpedagogikk, samt autorisert psykolog/masterprogrammet i psykologi med vekt på læring, språk og utvikling.