Det store språkløftet

TRIBUS har som mål å gi barnet et solid språkløft. Vi brenner for å gi rett hjelp tidligst mulig i livet. Barnets opplevelse av mestring og troen på seg selv skal være i fokus. 

TRIBUS er norskutviklede tester for kartlegging av språkforståelse hos barn på 4 år. Alderen 4 år er ikke tilfeldig. Det er en alder der man ganske sikkert kan fange opp språklige utfordringer. Det er essensielt for å gi dem en god skolestart. Samtidig gir det barnet muligheten til å øve seg under trygge tiltak i et par år før de begynner på skolen. 

Vår motivasjon for å skape TRIBUS er at vi har sett språkvansker hos barn på forskjellige nivåer. Vi har opplevd at konsekvensene kan ramme hardt når tidlige tiltak uteblir. Derfor ønsker vi å være med å bidra til at sammenhengen mellom språkvansker i tidlig alder, svakere sosial mestring, psykiske plager og utfordring med læring senere i livet, viskes mer ut. Det er nødvendig å finne de barna som har behov for ekstra støtte i sin utvikling. Vi vil øke fokuset på at et mangelfullt ordforråd hos barn i førskolealder gir økt risiko for utfordring med leseforståelse og ordavkoding. 

TRIBUS handler mye om det store språkløftet. Det å løfte språket til barnet, men også at det er et løfte til barn, foreldre og samfunn om å gi barnet det beste utgangspunktet tidligst mulig i livet. 

Fokus er på å hjelpe barna best mulig med språkutviklingen igjennom det å finne tiltakene som passer. TRIBUS er opptatt av at alle barn kan noe. Vi vil ikke bare kartlegge feil og mangler, men også faktisk hva barnet mestrer. Vi ønsker å motivere og få barna til å ha tro på seg selv.

I utviklingen av testene er det nedlagt et grundig arbeid med tidsriktige illustrasjoner og ordvalg som er aktuelt i 2019. Da vil barnet kunne kjenne seg igjen i situasjonen som illustreres, og bedre forstå hva testlederen er ute etter. 

TRIBUS er det latinske navnet for tre og navnet ble valgt fordi det kan assosieres med Law sin språktremodell*. Vi synes det er et så flott bilde på hva barnet går språklig igjennom. Det planter sine røtter, vokser og blir til et «tre». 

I Laws modell symboliserer for eksempel treets stamme språkforståelse. Treets grener symboliserer språkproduksjonen. Røttene er symbol for underliggende evner og ferdigheter som påvirker språkutviklingen. Akkurat slik tenker vi i TRIBUS. Vi ønsker å kartlegge treets «stamme». Da tenker vi på barnets forståelse av språk. 

Vi kan se på barnas ulike språkferdigheter som små trær, alle typer av trær. Noen barn er som store robuste trær, andre som mer tynne, hengslete trær, og noen er veldig små med bare noen tuslete grener. Men uansett er det trær som alle kan stelles rett med. Dermed vil de vokse og gro seg sterkere og større. Vi voksne er gartnerne som steller med trærne. Alle barn skal få en sjanse til å vise hva de kan og få de rette tiltakene for å vokse.  

Sitat Anne Marie Bjøre.

Med TRIBUS sine norskutviklede språktester vil vi oppleve et skifte i fokus.

  • TRIBUS ønsker å skape et fokus på hvordan vi kan hjelpe barnet videre. Fra kartlegging av språkforståelse med resultater vi kan stole på, til å skape opplevelse av mestring gjennom å skreddersy tiltak som bidrar til det store språkløftet.

  • TRIBUS sine tester er et nøye gjennomtenkt faglig testbatteri laget av pedagoger med høy kompetanse. De er forankret i språkteori og er tidsriktige. Resultatene er til å stole på og hjelper oss å finne veien videre; da vet vi hva vi kan bygge på, hva barnet faktisk mestrer. TRIBUS har barnets beste i fokus. 

  • TRIBUS har god kunnskap om veien videre etter at testene er tatt. Dette formidler vi også i foredrag og kurs. Vi ønsker å både skape og vise at det finnes håp hos alle parter involvert i barnets språkløft. 

  • Fokuset er på hva gjør vi videre for å hjelpe barnet etter at språktesten er gjennomført. TRIBUS har under utvikling av testene lagt stor vekt på at testleder enkelt skal forstå resultatet de sitter igjen med. De skal kunne stole på det, og ikke minst: De vet hva barnet faktisk kan. Testleder får trygghet i at resultatet fra TRIBUS er riktig og kan brukes i sitt videre arbeid. 

  • Kartlegging er ikke bare noe man gjør for å gjøre det. Ønsket er å bidra til faglig nysgjerrige detektiver som graver etter gull hos barnet, og finner de aller beste tiltakene basert på barnets behov. 

Barna er begeistret på grunn av de engasjerende illustrasjonene TRIBUS har. Dette fører til at det er lettere for barnet å holde fokus under gjennomføringen av testen. Det er også enklere å starte, samt gjennomføre samtaler. 

Hele poenget er å få barna ivrige, vise sitt aller beste. De fleste synes sånne oppgaver er gøy!

Motivasjon og mestring: barnet får et klistremerke etter endt test som det kan klistre bakerst i stimulusboken. Etter hvert som det er flere og flere klistremerker festet i stimulusboken vil barn kunne legge merke til at det er mange andre barn som også har gjennomført oppgavene. Dette kan virke betryggende/ motiverende for barnet. 

Kartlegge potensiale, ikke bare vanskene.

Vi ønsker å ha fokus på å kartlegge barnets potensiale. Derfor har TRIBUS med mange oppgaver som er enkle i begynnelsen sånn at barna kommer i gang og føler mestring. Slik skaper vi motivasjon og interesse hos barnet til å fortsette med resten av oppgavene.

TRIBUS sin testvisjon er å få ut barnets maksimale potensiale innenfor språkforståelse.

TRIBUS verdier:

Håp: TRIBUS vil skape håp for barn og foreldre

Troverdig: Vi vil skape ærlighet og tillitt. Testresultatene og kunnskapen til testleder skal være til å stole på.

Respekt: Vi ønsker å ta folk alvorlig, og være åpen for ulike perspektiver og tanker. Vi møter alle likt, med respekt for livssituasjonen til barna og foreldre. Vi lytter også til foreldrenes meninger om barnet. 

Grundighet: Vi tar ikke snarveier for å få ned ventelistene på språkutredning. Vi bruker tid på å finne de rette stiene. Skreddersydde tiltak gir størst sjanse for mestring og språkløft.

Unik: Barna er annerledes på en god måte. Vi leter etter muligheter hos barnet. Graver etter gull i dem. Barnet har muligheter til å utvikle seg videre, og vi hjelper til med å finne ferdighetene for hva de kan mestre. Det handler om å se barnet og forstå det som er unikt for den enkelte. 

Rettferdighet: TRIBUS vil gi barnet best mulig start i livet. Vi gir dem de mulighetene de skal ha og få ut fra sitt utgangspunkt. Ansvaret ligger hos den voksne til å kartlegge og tilrettelegge. Det er rettferdighet.

Det er akkurat det TRIBUS dreier seg om: SE barnet og kartlegge hva barnet faktisk kan, ikke bare fokusere på begrensingene. Skape best mulig testsituasjon for riktigst mulig kartlegging. Det bidrar igjen til at barnet opplever mestringsfølelse og man får mulighet til å skreddersy tiltak som vil gi barnet muligheten til det store språkløftet tidligst mulig i livet sitt. På den måten skaper vi de beste forutsetninger for barnets fremtid her i samfunnet vårt. 

* Sæverud, O., Forseth, B.U., Ottem, E. & Platou, F. (2016). En veileder om begrepslæring – en strukturert undervisningsmodell for barn og unge med språkvansker. Statped.