Vilkår og betingelser

Vilkår for kjøp

TRIBUS Språk AS, heretter TRIBUS, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

EHF-faktura

Kjøp i nettbutikken gjennomføres ved å fylle ut et skjema som blir registrert i systemet Tripletex utført av Maksimer. Betalingen foregår gjennom EHF-faktura som blir sendt til den mailadressen som oppgis ved kjøpsprosedyren. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Angrefrist for forbrukere 

På ethvert kjøp gjelder 14 dagers angrefrist. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 4 uker fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt. 

Vi gjør oppmerksom på at Angrefristloven kun gjelder for forbrukere, og ikke en person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Angrefrist for bedriftskunder

Våre produkter som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrefrist med mindre dette har blitt opplyst av selger eller informasjon om angrefrist er gitt under kjøpsprosessen/på kjøpssiden. Eventuell angrefrist vil kun gjelde i henhold til de betingelser som er gitt på kjøpssiden eller i kjøpsprosessen i hht norsk lov. 

Garantier

Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen. Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.

Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller TRIBUS og dets respektive partnere. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på TRIBUS sine nettsider, SoMe, forbruksmateriell, tester, manualer, bøker, design, osv.

Sikkerhet & Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. TRIBUS garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice på post@tribus.no.

Ansvarsbegrensing

TRIBUS og våre partnere fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider og produkter. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet og validiteten er nøye testet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt utansvarlig for hvordan du benytter produktene. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av at du følger manualen nøye, inkludert dine ferdigheter, utdannelse, erfaring, kunnskap, evne og engasjement.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe produktene samtykker du i at du bruker selskapets produkter på eget ansvar. Du fritar selskapet og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvar for alle eventuelle misligheter som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og TRIBUS, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, sosiale medier, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at TRIBUS kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens uten refusjon, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kunder. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur

Er TRIBUS eller dets partnere forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, alvorlig sykdom, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er TRIBUS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der TRIBUS refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

Kontaktinformasjon: Aase Marie Rolstad og Anne Marie Bjøre.
Fullt navn på juridisk enhet: TRIBUS Språk AS, org.nr. 919 779 691
E-postadresse: post@tribus.no
Postadresse: Dovregubben 15. 3055 Krokstadelva.

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.