Vi kan alle bidra ytterligere til språkløft hos førskolebarn!

Har du hørt om damene Bjøre og Rolstad? Det er oss, Anne Marie og Aase Marie. Vi har så like dobbeltnavn at våre etternavn kanskje fungerer bedre når vi presenterer oss. Vi er damene bak TRIBUS. Blir du nå nysgjerrig på hvorfor vi har valgt dette firmanavnet? Kanskje tenker du nå at «tribus» er det latinske navnet for tre? Da har du helt rett. Får du også assosiasjoner til «språktremodellen» til Law? Da må vi berømme deg for å være helt på riktig spor.

TRIBUS er det latinske navnet for tre og navnet ble valgt fordi det kan assosieres med Law sin modell. Vi synes det er et så flott bilde på hva barnet går igjennom. Det planter sine røtter, vokser og blir til et «tre».

I Laws* modell symboliserer for eksempel treets stamme språkforståelse, treets grener symboliserer språkproduksjonen, og røttene er symbol for underliggende evner og ferdigheter som påvirker språkutviklingen. Akkurat slik tenker vi i TRIBUS. Vi ønsker å kartlegge treets «stamme». Da tenker vi på barnets forståelse av språk.

Vi to, Bjøre og Rolstad, jobber nå innenfor pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og innenfor logopedfeltet. Der kartlegger vi barn med ulike behov og utviklingsståsted. Det vi har oppdaget igjennom vårt arbeid, er at det er en mangel på norske språktester normert på norske barn.

Vi har derfor lenge tenkt at dette var en viktig ting å gjøre noe med. Det tok oss rundt 3 år å utvikle testene og normere dem, hvor vi fikk stor hjelp fra Kristin Meyer sine undersøkelser i hennes masteroppgave. Vi har satt fokuset på å lage et norskutviklet kartleggingsverktøy for vurdering av språkforståelse. Vi har utviklet TRIBUS 1 som er en test av ordforståelse og TRIBUS 2 som er en test av setningsforståelse.

Vår motivasjon har vært at vi har sett språkvansker hos barn på forskjellige nivåer og vi har opplevd at konsekvensene kan ramme hardt. Derfor ønsker vi å være med å bidra til at sammenhengen mellom språkvansker i tidlig alder, svakere sosial mestring, psykiske plager og utfordring med læring senere i livet, viskes mer ut og finne de barna som har behov for ekstra støtte i sin utvikling. Samt øke fokus på at mangelfullt ordforråd hos barn i førskolealder gir økt risiko for utfordring med leseforståelse og ordavkoding.

Vi har utarbeidet et enkelt og tidsriktig verktøy for å kartlegge språkforståelse i norsk hos yngre barn, helt ned til 4 år. Vi vil støtte barnets videre utvikling gjennom individuelle tiltak. Vi mener at et norskutviklet kartleggingsverktøy kan gi informasjon om de yngste barnas språkforståelse, og kan være et godt supplement til eksisterende kartleggingstester. Da kan vi gi det beste grunnlaget for viktige beslutninger knyttet til oppfølging av barnet.

Vi gleder oss til å presentere kartleggingsverktøyet TRIBUS har utviklet, og sammen jobbe videre for språkløft hos førskolebarn:
TRIBUS handler mye om det store språkløftet. Det å løfte språket til barnet, men også at det er et løfte til barn, foreldre og samfunn om å gi barnet det beste utgangspunktet tidligst mulig i livet.

Hilsen fra
Bjøre og Rolstad

Sæverud, O., Forseth, B.U., Ottem, E. & Platou, F. (2016). En veileder om begrepslæring – en
strukturert undervisningsmodell for barn og unge med språkvansker.
Statped.